مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir/info.xml?id=1 — gostats.ir

آخرین بروز رسانی — 01:53:42 (4 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 01:53:43

مسیرتعداد
http://gostats.ir/ 1940.4%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=406732 → http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=406732 → http://gostats.ir/my_sites.xml 24.3%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 [2] 24.3%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=384211 [2] 24.3%
http://gostats.ir/webmaster_resources.xml → http://gostats.ir/ [2] 12.1%
http://gostats.ir/my_sites.xml 12.1%
http://gostats.ir/webmaster_resources.xml → http://gostats.ir/ 12.1%
http://gostats.ir/info.xml?id=1 → http://gostats.ir/ 12.1%
http://gostats.ir/ [3] 12.1%
http://gostats.ir/contact.xml → http://gostats.ir/privacy.xml → http://gostats.ir/ 12.1%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=305343 12.1%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=475914 → http://gostats.ir/ [2] 12.1%
http://gostats.ir/lostpasswd.xml → http://gostats.ir/ 12.1%
http://c4.gostats.ir/referrers.xml?id=407695 → http://c4.gostats.ir/searchphrases.xml?id=407695 → http://c4.gostats.ir/searchengines.xml?id=407695 → http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=407695 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 12.1%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=475914 → http://gostats.ir/my_sites.xml [2] → http://gostats.ir/ [3] 12.1%
http://c2.gostats.ir/resolutions.xml?id=593865 → http://c2.gostats.ir/geo.xml?id=593865 → http://gostats.ir/ 12.1%
not given 12.1%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=490802 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487758 [2] 12.1%
http://c3.gostats.ir/last_guests.xml?id=386211 [2] 12.1%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=475914 [2] 12.1%
← قبلیبعدی →
12
 
تبليغ از طريق Gostats