مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir/info.xml?id=1 — gostats.ir

آخرین بروز رسانی — 03:53:00 (-1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 03:53:02

مسیرتعداد
http://gostats.ir/ 1425.5%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 [2] 610.9%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=1&id=493940&group_by=sessions 59.1%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&group_by=none&resolve=1 [2] 35.5%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 23.6%
http://gostats.ir/support.xml [2] → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=475914 → http://gostats.ir/my_sites.xml [2] → http://gostats.ir/ [3] 11.8%
http://gostats.ir/multiple_sites.xml → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 11.8%
http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=393252 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=493205 → http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=393252 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=493205 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 11.8%
http://c2.gostats.ir/searchengines.xml?id=593865 11.8%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=5&id=593865 11.8%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=2&id=593865 11.8%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865 11.8%
http://c2.gostats.ir/last_guests.xml?page=2&id=593865&resolve=0 11.8%
http://gostats.ir/multiple_sites.xml → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=497163 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 11.8%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=1&id=493940&group_by=sessions [2] 11.8%
http://c3.gostats.ir/summary.xml?id=298869 11.8%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=494893 [2] 11.8%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=200804 11.8%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 [4] 11.8%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=489230 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=489230 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=491455 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=491455 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=491455 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 11.8%
← قبلیبعدی →
12
 
تبليغ از طريق Gostats