مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir/info.xml?id=1 — gostats.ir

آخرین بروز رسانی — 12:16:27 (-1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 12:16:29

مسیرتعداد
http://gostats.ir/ 520.0%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=475914 28.0%
http://gostats.ir/signup.xml [6] 14.0%
http://gostats.ir/ [4] 14.0%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487758 [2] → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487758&date=20170117 → http://monster.gostats.ir/searchphrases.xml?id=487758 [2] → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487758 [2] 14.0%
http://gostats.ir/ [2] 14.0%
http://gostats.ir/login.xml [2] → http://c3.gostats.ir/summary.xml?id=296340 14.0%
http://c3.gostats.ir/summary.xml?id=296340 14.0%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487758 14.0%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=396867 [2] 14.0%
http://gostats.ir/lostpasswd.xml → http://gostats.ir/login.xml → http://gostats.ir/lostpasswd.xml → http://gostats.ir/my_sites.xml 14.0%
http://gostats.ir/profile.xml → http://gostats.ir/ → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=489020 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=489021 → http://gostats.ir/top.xml → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=489021 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://monster.gostats.ir/code.xml?id=489021&counter_id=5 → http://monster.gostats.ir/code.xml?id=489021 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=489021&group_by=visitors → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=489021 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=489021 → http://gostats.ir/my_sites.xml [2] → http://gostats.ir/ → http://monster.gostats.ir/code.xml?id=489022&counter_id=6 → http://monster.gostats.ir/code.xml?id=489022 → http://gostats.ir/add_site.xml → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=489021 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://monster.gostats.ir/code.xml?id=489021&counter_id=6 → http://monster.gostats.ir/code.xml?id=489021 → http://gostats.ir/add_site.xml → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://monster.gostats.ir/edit.xml?id=489020 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/multiple_sites.xml → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/configure_toolbar.xml → http://gostats.ir/profile.xml → http://gostats.ir/my_sites.xml [2] → http://gostats.ir/info.xml?id=2 → http://gostats.ir/ [2] → http://monster.gostats.ir/code.xml?id=489020&counter_id=6 → http://monster.gostats.ir/code.xml?id=489020 14.0%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487546 14.0%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=472721 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 14.0%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=384211 [2] 14.0%
http://gostats.ir/signup.xml?accountTypeId=1 → http://gostats.ir/pricing.xml?id=2 → http://gostats.ir/ 14.0%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=396867 14.0%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=475914 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 14.0%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=472721 14.0%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=488715 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 14.0%
 
تبليغ از طريق Gostats