مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir/info.xml?id=1 — gostats.ir

آخرین بروز رسانی — 15:32:23 (1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 15:32:23

مسیرتعداد
http://gostats.ir/ 2336.5%
not given 812.7%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&group_by=none&resolve=1 [2] 23.2%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=490930 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 23.2%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 [2] 23.2%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 23.2%
http://gostats.ir/ [2] 23.2%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=488513 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 11.6%
http://gostats.ir/signup.xml → http://gostats.ir/ 11.6%
http://gostats.ir/tos.xml 11.6%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=486359 [2] → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=486359 11.6%
http://c3.gostats.ir/last_guests.xml?id=386211 [2] 11.6%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=490067 11.6%
http://gostats.ir/multiple_sites.xml → http://gostats.ir/my_sites.xml 11.6%
http://gostats.ir/advertising.xml → http://gostats.ir/contact.xml → http://gostats.ir/ 11.6%
http://gostats.ir/webmaster_resources.xml → http://gostats.ir/ 11.6%
http://monster.gostats.ir/clicks.xml?id=490634&date=20170324 → http://monster.gostats.ir/depth.xml?id=490634&date=20170324 → http://monster.gostats.ir/pages.xml?id=490634 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=490634 [2] 11.6%
http://gostats.ir/info.xml?id=1 → http://gostats.ir/ 11.6%
http://gostats.ir/info.xml?id=2 → http://gostats.ir/ 11.6%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865 → http://c2.gostats.ir/summary.xml?id=593865 → http://gostats.ir/ 11.6%
← قبلیبعدی →
12
 
تبليغ از طريق Gostats