مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir/info.xml?id=1 — gostats.ir

آخرین بروز رسانی — 13:58:03 (-1 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 13:58:04

مسیرتعداد
http://gostats.ir/ 2548.1%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 [2] 35.8%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=490251 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=490251 [2] 23.8%
http://gostats.ir/ [2] 23.8%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&group_by=none&resolve=1 23.8%
http://gostats.ir/multiple_sites.xml → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ 11.9%
http://monster.gostats.ir/searchphrases.xml?page=2&id=483709&date=20170223 → http://monster.gostats.ir/searchphrases.xml?id=483709&date=20170223 → http://monster.gostats.ir/searchphrases.xml?id=483814&date=20170223 → http://monster.gostats.ir/searchphrases.xml?id=483709 → http://monster.gostats.ir/searchphrases.xml?id=483814 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=483709 → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=483814 → http://gostats.ir/my_sites.xml 11.9%
http://gostats.ir/tos.xml 11.9%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?page=2&id=486359 → http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=486359 [2] 11.9%
http://gostats.ir/signup.xml?accountTypeId=2 → http://gostats.ir/ → http://gostats.ir/lostpasswd.xml 11.9%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=475914 → http://gostats.ir/my_sites.xml [2] → http://gostats.ir/ [3] 11.9%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=487758 [2] 11.9%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=490251 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://monster.gostats.ir/code.xml?id=490251 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ 11.9%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=483902 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/ [2] 11.9%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865&date=20081107 11.9%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=382680 [2] 11.9%
http://monster.gostats.ir/last_guests.xml?id=489215 [2] 11.9%
http://c2.gostats.ir/geo.xml?id=593865 11.9%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=391817 11.9%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=490251 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=490251 → http://gostats.ir/ → http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=490251 11.9%
← قبلیبعدی →
12
 
تبليغ از طريق Gostats