مسیرهای بازدید شده

http://gostats.ir/info.xml?id=1 — gostats.ir

آخرین بروز رسانی — 23:45:12 (0 ثانیه پیش)
بروز رسانی بعدی — 23:45:13

مسیرتعداد
http://gostats.ir/support.xml 1218.2%
http://gostats.ir/ 69.1%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=384211 57.6%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=384211 [2] 34.5%
http://gostats.ir/signup.xml 34.5%
http://gostats.ir/?wvstest=javascript:domxssExecutionSink(1,%22'%5C%22%3E%3Cxsstag%3E()locxss%22) 23.0%
http://c4.gostats.ir/summary.xml?id=393252 23.0%
http://c5.gostats.ir/last_guests.xml?id=1012888&group_by=none&resolve=1 [2] 23.0%
http://gostats.ir/top.xml?wvstest=javascript:domxssExecutionSink(1,%22'%5C%22%3E%3Cxsstag%3E()locxss%22) 23.0%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=396867 23.0%
http://gostats.ir/top.xml 23.0%
http://monster.gostats.ir/summary.xml?id=486535 → http://gostats.ir/support.xml?ticket_id=17991&parent_id=17991%27 → http://gostats.ir/support.xml?ticket_id=17991&parent_id=17991 → http://gostats.ir/my_sites.xml → http://gostats.ir/add_site.xml → http://gostats.ir/profile.xml → http://gostats.ir/configure_toolbar.xml → http://gostats.ir/support.xml → http://gostats.ir/top.xml?id=10%27 [2] → http://gostats.ir/top.xml?id=10 → http://gostats.ir/top.xml → http://gostats.ir/ 11.5%
http://gostats.ir/signup.xml?confirm=1&key=1d21de27311be4b1508a78db0351d8bf 11.5%
http://c2.gostats.ir/searchphrases.xml?id=593865 11.5%
not given 11.5%
http://c2.gostats.ir/referrers.xml?id=593865&date=20081001 11.5%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=384211 [2] → http://gostats.ir/ → http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=384211 11.5%
http://gostats.ir/tos.xml?wvstest=javascript:domxssExecutionSink(1,%22'%5C%22%3E%3Cxsstag%3E()locxss%22) 11.5%
http://c4.gostats.ir/last_guests.xml?id=384211 [4] 11.5%
http://gostats.ir/tos.xml 11.5%
← قبلیبعدی →
12
 
تبليغ از طريق Gostats